1/ ملک کالای وارداتی نیست یکی از مهم ترین برتری املاک نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری این است که در این زمینه واردات وجود ندارد.بنابراین همه ی سرمایه گذاران باید از داخل کشور زمین یا ساختمان بخرنددر نتیجه رقابت تنگاتنگی در بازار ...

  1/ ملک کالای وارداتی نیست یکی از مهم ترین برتری املاک نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری این است که در این ...