خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

آپارتمان در قائم شهر

آپارتمان در قائم شهر

آپارتمان در قائم شهر

هوتن 105

قائمشهر، خیابان جویبار، خزر 13

جزئیات ملک

هوتن 104

قائمشهر، خیابان تهران، کوچه ارکیده

جزئیات ملک
هوتن 103

هوتن 103

قائمشهر،خیابان ساری،مهمانسرا

جزئیات ملک
هوتن 102

هوتن 102

قائمشهر،خیابان کفشگرکلا،عدالت ۴۳

جزئیات ملک
هوتن 99

هوتن 99

قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت 2

جزئیات ملک
انواع سبک نمای ساختمان

هوتن 98

قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت 2

جزئیات ملک
هوتن 97

هوتن 97

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 2

جزئیات ملک
هوتن 96

هوتن 96

قائمشهر، جاده بابل، قائمیه دوم، کوچه قائمیه 3

جزئیات ملک
ویژگی نمای مناسب

هوتن 95

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 35

جزئیات ملک
هوتن 94

هوتن 94

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 24

جزئیات ملک
هوتن 93

هوتن 93

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 24

جزئیات ملک

هوتن 92

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 6

جزئیات ملک