هوتن 88 | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  هوتن 88

  مشخصات پروژه

  قائمشهر، خیابان بابل، کوچه ارغوان

  هوتن 88

  7 طبقه

  7 واحد

  190 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه:

  ویدئوی پروژه:

  امکانات:

  موقعیت مکانی: