خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۵ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

هوتن ۸۵

۶ طبقه

۶ واحد

۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس