خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۴ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

هوتن ۸۴

۶ طبقه

۶ واحد

۱۵۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس