خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۸۱ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۴۴

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، کوچه عدالت ۴۴

هوتن ۸۱

۵ طبقه

۹ واحد

۱۱۵ و ۱۴۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس