خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۶ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۴۱

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۴۱

هوتن ۷۶

۶ طبقه

۶ واحد

۱۶۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس