خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۷۲ – قائمشهر، خیابان بابل، تلار ۳۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان بابل، تلار ۳۵

هوتن ۷۲

۵ طبقه

۱۰ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

امکانات:

موقعیت مکانی:

تماس