خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۹ – قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت ۲

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت ۲

هوتن ۹۹

۴ طبقه

۸ واحد

۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات پروژه: