هوتن 98 | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
  خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
  خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

   مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  هوتن 98

  مشخصات پروژه

  قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت 2

  هوتن 98

  4 طبقه

  8 واحد

  110 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: