خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 98

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت 2

هوتن 98

4 طبقه

8 واحد

110 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: