هوتن 98 | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  هوتن 98

  مشخصات پروژه

  قائمشهر، خیابان بابل ، کوچه بامداد، عدالت 2

  هوتن 98

  4 طبقه

  8 واحد

  110 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: