پروژه واقع در خیابان کفشگرکلا، عدالت 6، کوچه اسلام | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  پروژه واقع در خیابان کفشگرکلا، عدالت 6، کوچه اسلام

  مشخصات پروژه

  هوتن 73

  6 طبقه

  6 واحد

  150 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: