پروژه واقع در خیابان جویبار، خزر 12 | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  پروژه واقع در خیابان جویبار، خزر 12

  مشخصات پروژه

  هوتن 78

  5 طبقه

  9 واحد

  125 و 140 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: