هوتن 97 | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
  خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
  خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

   مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  هوتن 97

  مشخصات پروژه

  قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 2

  هوتن 97

  4 طبقه

  12 واحد

  100 و 110 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: