خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۷ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۲

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۲

هوتن ۹۷

۵ طبقه

۱۳ واحد

۱۰۰ و ۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

امکانات پروژه: