هوتن 96 | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  انبوه سازان هوتن
  مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  هوتن 96

  مشخصات پروژه

  قائمشهر، جاده بابل، قائمیه دوم، کوچه قائمیه 3

  هوتن 96

  5 طبقه

  15 واحد

  105 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: