خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 96

مشخصات پروژه

قائمشهر، جاده بابل، قائمیه دوم، کوچه قائمیه 3

هوتن 96

5 طبقه

15 واحد

105 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: