هوتن 96 | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
  خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
  خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

   مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

  هوتن 96

  مشخصات پروژه

  قائمشهر، جاده بابل، قائمیه دوم، کوچه قائمیه 3

  هوتن 96

  5 طبقه

  15 واحد

  105 متری

  برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

  نمای پروژه: