خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۹۵ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۳۵

هوتن ۹۵

۵ طبقه

۱۳ واحد

۱۱۰ و ۱۳۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

نمای پروژه: