خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 95

مشخصات پروژه

قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت 35

هوتن 95

7 طبقه

13 واحد

110 و 135 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

نمای پروژه: