خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 70

مشخصات پروژه

خیابان بابل، روبه روی بانک کشاورزی

هوتن 70

10 طبقه و 2 طبقه منفی

38 واحد

-----------

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

موقعیت مکانی: