خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۱

مشخصات پروژه

هوتن ۵۱

۵ طبقه

۵ واحد

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس