خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۵۰

مشخصات پروژه

هوتن ۵۰

۵ طبقه

۵ واحد

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

تماس