خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۹

مشخصات پروژه

هوتن ۴۹

۵ طبقه

۸ واحد + پنت هاوس

۱۰۰ و ۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

تماس