خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۷

مشخصات پروژه

هوتن ۴۷

۴ طبقه

۸ واحد

۹۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس