خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۶

مشخصات پروژه

هوتن ۴۶

۴ طبقه

۸ واحد

۸۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس