خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۵

مشخصات پروژه

هوتن ۴۵

۴ طبقه

۸ واحد

۹۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس