خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۳

مشخصات پروژه

هوتن ۴۳

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس