خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۲

مشخصات پروژه

هوتن ۴۲

۳ طبقه

۳ واحد

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس