خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۴۰

مشخصات پروژه

هوتن ۴۰

۴ طبقه

۴ واحد

۱۲۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس