خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۹

مشخصات پروژه

هوتن ۳۹

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس