خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۶

مشخصات پروژه

هوتن ۳۶

۴ طبقه

۴ واحد

۲۵۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

تماس