خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۵

مشخصات پروژه

هوتن ۳۵

۳ طبقه

۳ واحد

۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس