خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 33

مشخصات پروژه

هوتن 33

3 طبقه

6 واحد

110 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: