خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۲

مشخصات پروژه

هوتن ۳۲

۴ طبقه

۸ واحد

۱۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس