خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۱

مشخصات پروژه

هوتن ۳۱

۴ طبقه

۸ واحد

۹۵ و ۱۰۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس