خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۰

مشخصات پروژه

هوتن ۳۰

۳ طبقه

۶ واحد

۱۲۰ و ۱۳۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

ویدئوی پروژه:

تماس