خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲۶

مشخصات پروژه

هوتن ۲۶

۳ طبقه

۳ واحد

۲۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس