خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲ – ساری، سلمان فارسی، خیابان مردانشاهی

مشخصات پروژه

ساری، سلمان فارسی، خیابان مردانشاهی

هوتن ۲ ساری

۹ طبقه

۱۸ واحد

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات پروژه:

تماس