خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۱۰۶ – قائمشهر، خیابان ۱۶متری، لاله ۲۴(کوچه مرمر)

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان ۱۶متری، کوچه مرمر

هوتن ۱۰۶

۶ طبقه

۶ واحد

۲۰۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات پروژه:

نمای پروژه:

تماس