خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 103

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان ساری،مهمانسرا

هوتن 103

6 طبقه

11 واحد

160 و 110متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: