خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۱۰۲ – قائمشهر، خیابان کفشگرکلا، عدالت ۴۳

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان کفشگرکلا،عدالت ۴۳

هوتن ۱۰۲

۶ طبقه

۱۲ واحد

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات پروژه: