خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 102

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان کفشگرکلا،عدالت 43

هوتن 102

6 طبقه

12 واحد

130 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: