دیدار مدیر عامل و عوامل انبوه سازان هوتن با پرستارانروز، ۳۰ اُم آذر ماه مصادف با روز پرستار و یلدا، مجموعه انبوه سازان هوتن با پرستاران و کادر زحمتکش بیمارستان رازی قائمشهر دیدار کردند، در حین این دیدار ضمن قدردانی از پرستاران و کادر درمان ...

دیدار مدیر عامل و عوامل انبوه سازان هوتن با پرستارانروز، ۳۰ اُم آذر ماه مصادف با روز پرستار و یلدا، مجموعه انبوه سازان هوتن ...