دور برگشت: انبوه سازان هوتن ۱۰ – نیروی زمینی ارتش صفر

۵۷ کیلوگرم: رضا علیجان زاده، برنده – علی حافظی پور (شرکت نکرد)

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی ۸ – پارسا بهرامی ۲

۶۵ کیلوگرم: ایمان صادقی ۱۰ – محمدامین شاهمرادی صفر

۷۰ کیلوگرم: امیررضا اکبرزاده ۷ – محمد ملکی صفر

۷۴ کیلوگرم: حامد رشیدی ۴ – کمیل نورمحمدی صفر

۷۹ کیلوگرگرم: محمد قلعه سری ۹ – الیاس طریقی ۷

۸۶ کیلوگرم: عارف رنجبر ۷ – فردین بهرام وند ۴

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۱۱ – امیررضا دلیری ۲

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی ۱۱ – حسین خسروی صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین اسماعیلی ۱۲ – محمدرضا بیگی ۲