باشگاه مشتریان | خرید آپارتمان مازندران - پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
    خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
    خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

     مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

    همه چیز از مشتری شروع میشود و بدون مشتری ، گروه انبوه سازان هوتن هیچ موجودیتی نخواهد داشت. تمام سعی ما این است که همواره با مالکین و مشتریانمان در ارتباط بوده و از ابتدای آشنائی آنها با مجموعه و پس از عقد قرارداد و تحویل ملک ، با ارائه خدمات ویژه و سرویس های گوناگون ، این آشنائی و رابطه را پایدار نگه داشته و برای مالکانمان تبدیل به خاطره ای خوش و بیاد ماندنی نمائیم.