باشگاه مشتریان | انبوه سازان هوتن
انبوه سازان هوتن
    انبوه سازان هوتن
    انبوه سازان هوتن
    مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

    همه چیز از مشتری شروع میشود و بدون مشتری ، گروه انبوه سازان هوتن هیچ موجودیتی نخواهد داشت. تمام سعی ما این است که همواره با مالکین و مشتریانمان در ارتباط بوده و از ابتدای آشنائی آنها با مجموعه و پس از عقد قرارداد و تحویل ملک ، با ارائه خدمات ویژه و سرویس های گوناگون ، این آشنائی و رابطه را پایدار نگه داشته و برای مالکانمان تبدیل به خاطره ای خوش و بیاد ماندنی نمائیم.